Aanmelden nieuw kantoor

De NOB hecht veel belang aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening door haar leden en aan de kwaliteit van de samenwerkingsverbanden die haar leden onderhouden met andere belastingadviseurs en met andere beroepsgroepen. Deze kwaliteit en de onafhankelijkheid in de beroepsuitoefening worden onder andere gewaarborgd door het stellen van de volgende voorwaarden. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan de belastingpraktijk door het bestuur van de NOB worden erkend.

(Multidisciplinaire) samenwerkingsverbanden

top

Samenwerking met andere belastingadviseurs

Een samenwerkingsverband kan alleen worden erkend als NOB-erkende belastingadviespraktijk als er zowel zeggenschap als eigendom is bij NOB-leden. Een meerderheid van de belastingadviseurs die partner zijn in het samenwerkingsverband moeten NOB-lid zijn. Het bestuur heeft in beperkte mate de bevoegdheid dispensatie te verlenen voor dit vereiste (zie daarvoor het Overzicht van het beleid van de Commissie van Beoordeling).

Voorts geldt dat alle voor het lidmaatschap kwalificerende belastingadviseurs werkzaam voor het samenwerkingsverband verplicht zijn zich aan te melden voor het lidmaatschap.

Samenwerking met andere beroepsgroepen

Het is NOB-leden toegestaan samen te werken met beoefenaren van andere beroepsgroepen mits zij daarbij hun beroep in vrijheid en onafhankelijkheid kunnen uitoefenen en daarbij niet handelen in strijd met de eer en waardigheid van het beroep. Om deze onafhankelijkheid te waarborgen dient het samenwerkingsverband zich te conformeren aan het door het bestuur van de NOB opgestelde Statuut van Onafhankelijkheid.

Leden van de NOB die een samenwerkingsverband wensen aan te gaan en belastingadviespraktijken die erkend willen worden als NOB-erkende belastingadviespraktijk kunnen een verzoek tot erkenning indienen bij het bestuur van de NOB. Daartoe ontvangen wij graag:

  • een aan het bestuur gericht verzoek tot erkenning van de (vertegenwoordigingsbevoegde) partners van de belastingadviespraktijk;

  • een overzicht van alle partners. In geval van een multidisciplinair samenwerkingsverband dienen ook de partners die niet belastingadviseur zijn te worden vermeld en ontvangen wij van elk van deze partners graag een ingevulde  Partnervragenlijst.doc

  • een organogram van het samenwerkingsverband waarin alle betrokken natuurlijke en rechtspersonen worden vermeld;

  • in geval er sprake is van een multidisciplinair samenwerkingsverband een schriftelijke verklaring (van alle partners of van de vertegenwoordigingsbevoegde partner) van het samenwerkingsverband dat het bekend is met en zich conformeert aan het Statuut van Onafhankelijkheid;

  • aanmeldingsformulier NOB van alle voor het lidmaatschap kwalificerende belastingadviseurs.

Zelfstandige belastingadviseurs

top

Ook de belastingadviespraktijk van de als zelfstandige werkzaam zijnde belastingadviseur dient door het bestuur van de NOB te worden erkend. Voor erkenning is vereist dat de belastingadviseur voldoet aan de lidmaatschapsvereisten en werkzaam is als zelfstandig belastingadviseur. Erkenning van de belastingadviespraktijk brengt de verplichting met zich mee dat eventuele werknemers van de zelfstandige die kwalificeren voor het NOB-lidmaatschap zich eveneens dienen aan te melden voor het lidmaatschap.

NOB-leden die zich gaan vestigen als zelfstandig belastingadviseur of zelfstandig belastingadviseurs die NOB-lid willen worden en hun belastingadviespraktijk willen laten erkennen kunnen daartoe een verzoek tot erkenning indienen bij het bestuur. Daartoe ontvangen wij graag de volgende documenten:

  • een aan het bestuur gericht verzoek tot erkenning;

  • een omschrijving van de rechtsvorm waarin de belastingadviespraktijk wordt gedreven (bijvoorbeeld door middel van een organogram) met vermelding van de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen;

  • een verklaring van de als zelfstandige werkzame belastingadviseur dat hij werkzaam is als zelfstandige en niet werkt voor of deelneemt aan een samenwerkingsverband dat moet voldoen aan de samenwerkingsregels als bedoeld in artikel 12 van de statuten;

  • aanmeldingsformulier NOB van de belastingadviseur die nog geen NOB-lid is en eventuele werknemers die kwalificeren voor het lidmaatschap.

Indien aanwijzingen bestaan dat sprake is van een samenwerkingsverband dat erkend moet worden zal om aanvullende documentatie worden gevraagd om de zelfstandigheid aannemelijk te maken.

Procedure

top

Het verzoek tot erkenning zal door het bestuur ter advisering worden voorgelegd aan de Commissie van Beoordeling alvorens daarop te beslissen. Door de Commissie van Beoordeling kan om nadere informatie worden gevraagd. Tegen het besluit van het bestuur kan bezwaar worden gemaakt bij datzelfde bestuur. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep.