U bent hier

Aanpak fiscale regelingen enkel haalbaar als deze kadert in visie toekomstbestendig belastingstelsel

14 april 2023

De NOB onderschrijft de wens van het kabinet om te komen tot een eenvoudiger en toekomstbestendig belastingstelsel. De NOB meent dat het afschaffen of aanpassen van de bestaande fiscale regelingen echter dient te passen in een visie op een toekomstbestendig belastingstelsel. Zonder een visie op een nieuw belastingstelsel dat voor iedereen werken en ondernemen lonend maakt en dat arbeidsparticipatie en economische groei stimuleert in plaats van afremt, lijkt een exercitie waarin de focus primair ligt op de reductie en aanpassing van de bestaande fiscale regelingen moeilijk haalbaar. 

 

Het huidige belastingstelsel en de huidige belastingmix met een (te) hoge afhankelijkheid van belastingen op arbeid, sluit niet meer aan bij de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland en veel andere landen voor staan. Daarbij kan worden gedacht aan inkomens- en vermogensongelijkheid, de hoge (marginale) lastendruk op arbeid, de digitalisering en internationalisering van de economie, de krapte op de woningmarkt, de vergrijzing van de samenleving en de klimaatverandering. Daarnaast ziet de NOB een toenemende vraag naar publieke goederen als zorg en veiligheid. Deze uitdagingen vragen om fundamentele keuzes. Die keuzes die worden gemaakt door het kabinet over hoe Nederland om wil gaan met deze maatschappelijke uitdagingen dienen leidend te zijn en de fiscaliteit moet in lijn zijn met die gemaakte keuzes en deze ook ondersteunen. Slechts indien langs deze lijnen wordt gedacht en gesproken, acht de NOB de kans dat bestaande fiscale regelingen succesvol kunnen worden aangepast of afgeschaft reëel. 

 

De NOB pleit derhalve voor een terughoudend fiscaal beleid waarbij fiscale instrumenten alleen worden ingezet als blijkt dat deze het meest efficiënte middel zijn om de (economische) doelstellingen te bereiken. Daarbij vraagt de NOB ook oog te hebben voor de mondialisering en digitalisering van de economie. De Nederlandse belastingwet wordt steeds vaker aangevuld of aangepast door ontwikkelingen vanuit Europa of de OESO/G20. Om onze concurrentiekracht te borgen moet de wijze waarop andere landen deze regelgeving interpreteren en implementeren ook in Nederland in acht worden genomen. Het draagvlak voor de aanpassing van regelgeving vergroot als ook inzicht wordt gegeven in de aanwending van de opbrengsten van de maatregelen.