U bent hier

Blog Touria el Ouardi: Knelpunt Samenloop WKR en gemengde kosten

15 mei 2023

De afgelopen tijd is er in de maatschappij, de Tweede Kamer en de media veel aandacht besteed aan de complexiteit van ons belastingstelsel en de gevolgen daarvan. Recentelijk heeft het kabinet, mede naar aanleiding van aangenomen moties, de ambitie uitgesproken om met die complexiteit aan de slag te gaan en aandacht te besteden aan de diverse fiscale regelingen. Bij de beoordeling hiervan zijn verschillende criteria van belang, zoals doelmatigheid, doeltreffendheid, uitvoerbaarheid, begrijpelijkheid en de noodzaak tot overheidsingrijpen. Een onderdeel van de aanpak van fiscale regelingen is een internetconsultatie waarbij Nederlanders zijn gevraagd om hun inbreng te leveren. Ook de NOB heeft inbreng geleverd. De NOB deelt de mening van het kabinet te komen tot een eenvoudiger en toekomstbestendig belastingstelsel, maar vindt het hierbij wel van belang dat het afschaffen of aanpassen van de bestaande fiscale regelingen past binnen een visie op een toekomstigbestendig belastingstelsel.

Speerpunten Commissie Knelpunten
De genoemde ambitie van het kabinet sluit deels aan bij één van de speerpunten van de NOB om bij te dragen aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. De Commissie Knelpunten is onderdeel van de Kerngroep Rechtszekerheid en Rechtsbescherming. Deze commissie draagt bij aan de doelstelling door bestaande fiscale wet- en regelgeving te toetsen op onder meer eenvoud, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Zij richt zich hierbij specifiek op knellende wetgeving, knellende uitvoering en knellende rechtsbescherming. Van de inmiddels gesignaleerde knelpunten is de Commissie verder aan de slag gegaan met een eerste knelpunt: de oproep tot verduidelijking in de samenloop van de aftrekbeperking gemengde kosten en de werkkostenregeling (WKR).

Knelpunt Samenloop WKR en gemengde kosten
De aftrekbeperking van gemengde kosten is gebaseerd op de gedachte dat deze kosten vanwege een verondersteld privé-element een vorm van voordeel zijn voor werknemers, maar niet belast worden als loon. Dit is ook bevestigd door de Hoge Raad (BNB 1988/155). Na de invoering van de WKR rijst de vraag of verstrekkingen en vergoedingen van kosten, die voor de loonheffingen als eindheffingsloon zijn aangewezen en gericht zijn vrijgesteld of aan de vrije ruimte zijn toegerekend, ook als belast loon moeten worden behandeld bij het bepalen van de grondslag voor de berekening van de aftrekbeperking voor gemengde kosten op grond van artikel 8 lid 5 Wet Vpb 1969. Dit lijkt logisch, maar is verre van zeker. Het zou erg helpen als hierover duidelijkheid komt en er een koppeling wordt gemaakt tussen belast loon (inclusief gerichte vrijstellingen en vrije ruimte) en de toepassing van de aftrekbeperking voor gemengde kosten.

Voorstel Commissie
De Commissie stelt voor om de tekst van artikel 8 lid 5 Wet VPB 1969 zo aan te passen dat wordt verduidelijkt dat voor de berekening van de grondslag van de 0,4%-drempel in de aftrekbeperking voor gemengde kosten aansluiting wordt gezocht met het loon waarover daadwerkelijk loonbelasting wordt ingehouden ten laste van werknemers. Met deze aanpassing wordt niet alleen aangesloten bij de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever bij de invoering van de regeling, maar ook bij de manier waarop de aftrekbeperking moet worden vastgesteld volgens de jurisprudentie als er wordt gekozen voor de alternatieve regeling van artikel 3.15 lid 5 van de Wet IB 2001. Ons voorstel draagt bij aan de praktische consistentie in de vaststelling van de aftrekbeperking voor gemengde kosten.