U bent hier

Geen bijeenkomsten tot 1 september 2020

25 maart 2020

Op maandagavond 23 maart jl. heeft de Nederlandse regering aangescherpte maatregelen afgekondigd naar aanleiding van de coronacrisis. Deze maatregelen hebben voor veel mensen en ondernemingen grote persoonlijke en economische gevolgen. Hoewel in schril contrast daarmee, hebben deze maatregelen ook gevolgen voor de dienstverlening van de NOB en consequenties in het aanbod van cursussen in de beroepsopleiding en/of het programma permanente educatie.

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen, is besloten dat alle cursussen en bijeenkomsten tot 1 september 2020 worden verschoven of geannuleerd. Wat dat betekent voor de beroepsopleiding en de permanente educatie is hieronder uiteengezet.

Beroepsopleiding Belastingadviseurs
Alle tot 1 september geplande cursussen verschuiven naar een latere datum of worden geannuleerd. De SOB probeert de cursussen, die verplaatst kunnen worden, nog dit najaar in te plannen. De maatregelen van de overheid zijn tot 1 juni a.s. afgekondigd. Echter, de SOB heeft bewust gekozen voor 1 september, omdat de voorbereidingen voor een cursus ruim drie maanden voor de cursusdatum starten. De SOB wil hiermee voorkomen alle voorbereidende werkzaamheden opnieuw op te moeten starten als 1 juni niet haalbaar blijkt.  

Verplaatsen of annuleren
De cursussen, waarvoor al cursusmateriaal is verstuurd, worden verplaatst. De deelnemers aan deze cursussen ontvangen hierover nader bericht. De cursussen, waarvoor nog geen uitnodiging is verstuurd, worden geannuleerd. Aspirant-leden, die voor een geannuleerde cursus zijn geplaatst, kunnen zich inschrijven voor een volgende editie. Ze krijgen voorrang bij de plaatsing.

Communicatie
Alle deelnemers ontvangen nader bericht of een cursus verplaatst of geannuleerd is en de eventueel te ondernemen actie die daarop volgt.

Online cursussen
Uit evaluaties is gebleken dat cursisten de voorkeur geven aan fysieke bijeenkomsten boven online aangeboden onderwijs. De kwaliteit van de cursus zit met name in de interactie met de groep. Daarom worden online cursussen in de beroepsopleiding nog niet gegeven. Toch is gestart met voorbereidingen voor het organiseren van een aantal online cursussen. Als op 1 september blijkt dat door de omstandigheden cursussen nog steeds niet kunnen doorgaan, is het idee alsnog een aantal cursussen online aan te bieden.

Vertraging
Door het beperkte aanbod aan cursussen dit voorjaar vanwege de coronacrisis, lopen aspirant-leden mogelijk vertraging op. Dit is vooral vervelend voor de aspirant-leden die de opleiding in 2020 mogen afronden en voor de aspirant-leden die dit jaar statutair moeten afronden. Voor die laatste categorie is er een automatische verlenging van de termijn aspirant-lidmaatschap tot 1 september 2021. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. De SOB doet er alles aan om de vertraging zo veel mogelijk te beperken.

Permanente educatie
De cursussen uit het reguliere PE-programma, waar het maximum aantal inschrijvingen al is bereikt, verschuiven naar een latere datum in het najaar. Dit geldt ook voor het seminar 'Financiële Transacties'. Leden die voor deze bijeenkomsten zijn geplaatst, ontvangen bericht over de nieuwe datum. Zij zijn verzekerd van deelname als ze op de nieuwe datum beschikbaar zijn.

Alle overige cursussen, zowel die uit het reguliere programma en ad-hoc bijeenkomsten, worden geannuleerd. Per geannuleerde bijeenkomst wordt, zodra de omstandigheden het toelaten, bekeken of het nog zinvol is om de bijeenkomst naar het najaar te verschuiven. Als een geannuleerde bijeenkomst alsnog plaatsvindt in het najaar, dient iedereen zich opnieuw voor deze bijeenkomst in te schrijven. Leden die al voor deze bijeenkomst waren geplaatst, zijn verzekerd van deelname bij inschrijving. Op 1 juni valt het besluit of er weer cursussen voor inschrijving worden opengesteld.

Communicatie
Alle deelnemers ontvangen nader bericht of een cursus verplaatst of geannuleerd is en de eventueel te ondernemen actie die daarop volgt.

PE-verplichting
Het verschuiven van cursussen heeft mogelijk gevolgen voor de PE-verplichting. Wat dat voor de nabije toekomst betekent, kunnen we nu nog niet overzien. Mogelijk betekent dit het verlenen van een gedeeltelijke vrijstelling van te behalen PE-uren. Hierover zal later in het jaar een beslissing worden genomen. Zodra hierover meer bekend is,  ontvangen de leden hierover bericht.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn of aanvullende informatie zal dat op de website worden gepubliceerd. Verder is er een uitgebreide FAQ rondom alle genomen maatregelen.