Lustrumbundel 'Alle wegen leiden naar Brussel'

01 oktober 2004

Deze bundel bevat tweeëntwintig artikelen die de Europese integratie en harmonisatie van zowel de directe als de indirecte belastingen, alsmede de invloed van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen op de nationale belastingstelsels behandelen. De artikelen zijn geschreven door auteurs die zich in de rechtspraktijk regelmatig met Europees belastingrecht bezighouden.

In de artikelen wordt onder meer dieper ingegaan op de toepassing van de bepalingen van het EG-Verdrag met betrekking tot het vrij verkeer van kapitaal en derde landen, exit- en importheffingen, de interest- en royaltyrichtlijn, meestbegunstiging, formele rechtskracht, fraus legis en de aansprakelijkheid van lidstaten voor het op de juiste wijze implementeren van de Europese belastingwetgeving. Tevens wordt aandacht geschonken aan de Europese naamloze vennootschap en de consequenties hiervan voor zowel de vennootschapsbelasting als de omzetbelasting, in het bijzonder de aftrekbaarheid van BTW bij de oprichting. Ook wordt ingegaan op de consequenties voor de directe belastingen indien de Nederlandse Antillen en Aruba als ultraperifeer gebied toetreden tot de EU. Daarnaast wordt ingegaan op recente ontwikkelingen op het gebied van de omzetbelasting met betrekking tot de facturering en de plaatsbepaling voor diensten.

In een aantal artikelen wordt aandacht besteed aan recente Europese arresten, zoals bijvoorbeeld de arresten Lasteyrie du Saillant en De Groot en de invloed die zij ongetwijfeld zullen (gaan) uitoefenen op de nationale belastingpraktijk. Tenslotte wordt ingegaan op de Europeesrechtelijke aspecten voor de heffing van successierecht. Ook op dit terrein doen ontwikkelingen in de Europese jurisprudentie van zich spreken.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft met de uitgave van deze bundel ter gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan beoogd een actueel, divers en diepgaand beeld te geven van recente ontwikkelingen op het gebied van de belastingen die Europeesrechtelijk gezien van belang zijn voor zowel particulieren als ondernemers. Daarmee wil de Orde benadrukken dat naast de nationale wet- en regelgeving vooral ‘de wegen die leiden naar Brussel’ het toekomstbeeld voor de heffing van belastingen zullen bepalen.