U bent hier

Nieuwe versie van de brochure De Geheimhoudingsplicht van de Belastingadviseur

27 mei 2006

De nieuwe brochure De Geheimhoudingsplicht van de Belastingadviseur (mei 2006) is verschenen. Klik hier om deze brochure te downloaden. In deze versie is het arrest HR 23 september 2005, nr. 38.810, BNB 2006/21 verwerkt. Daarin werd beslist dat het beginsel van fair play zich ertegen verzet dat de inspecteur gebruik makend van zijn bevoegdheid ex artikel 47 AWR kennis krijgt van door derden opgestelde rapporten en andere geschriften, voorzover die ten doel hebben de fiscale positie van de belastingplichtige te belichten of hem daarover te adviseren. Tevens is aan de brochure een samenvatting toegevoegd, evenals nog enkele praktische tips. Indien u opmerkingen heeft naar aanleiding van de brochure kunt u deze mailen aan de secretaris van de Commissie Beroepszaken: e.schouten@nob.net.