U bent hier

Nieuwe Wwft in werking getreden

25 juli 2018

25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn - de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) - en een daarop gebaseerd besluit en een regeling in werking getreden. Deze zijn hieronder te downloaden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De nieuwe Wwft vergt van de instellingen meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en –beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie.

  Zie par. 1.2 Risicomanagement van de Wwft

 • De definitie van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is gewijzigd: Als de belastingadviseur na grondig onderzoek geen UBO kan vinden moet het senior management van de cliënt als zodanig worden aangemerkt.

  Zie artikel 3 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

 • De definitie van een politically exposed person (PEP) is gewijzigd: Ook in Nederland wonende personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen nu PEP zijn.

  Zie artikel 2 Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

 • Het sanctie-arsenaal voor de toezichthouder is verzwaard en uitgebreid. De maximum boete is verhoogd en opgelegde sancties worden in beginsel met naam en toenaam gepubliceerd op de website van het BFT.

  Zie Hoofdstuk 4. Toezicht en Handhaving van de Wwft

Mogelijk dat de toezichthouders voor de Wwft een coulanceperiode zullen betrachten bij het handhaven van de nieuwe regels. De NOB hoopt de leden hier binnenkort over te berichten.

De Commissie Beroepszaken is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. De commissie verwacht in september 2018 de nieuwe versie te publiceren. Ook zullen de NOB en de NBA in het najaar van 2018 een update van de e-learning Wwft voor belastingadviseurs en accountants uitbrengen.