U bent hier

NOB Notitie over het verschoningrecht van de belastingadviseur

16 oktober 2009

Wim Gohres kondigde het in Exposé.net 2009-16 al aan. De NOB publiceert een notitie over het verschoningsrecht van de belastingadviseur. In deze notitie schetst de werkgroep verschoningsrecht van de Commissie Beroepszaken, onder leiding van Dick Barmentlo, een helder beeld van het verschoningsrecht met betrekking tot belastingadvies. De werkgroep onderkent de volgende beginselen:

  • De overheid heeft het recht de feiten te kennen en deze te verkrijgen van de belastingplichtige en anderen, zoals de belastingadviseur;
  • De belastingbetaler dient onverkort toegang tot fiscaalrechtelijke bijstand te hebben, zonder bevreesd te moeten zijn, dat hetgeen hij de belastingadviseur toevertrouwt in een fiscale procedure door de overheid of een andere partij tegen hem gebruikt wordt;
  • De informatieverplichtingen van de belastingadviseur met betrekking tot een cliënt kunnen de eigen informatieverplichtingen van de cliënt niet verruimen, aangezien dit een drempel zou opwerpen voor belastingplichtigen om bijstand van een belastingadviseur te vragen;
  • De fiscale analyse en de advisering van de belastingadviseur dient daarom onder een formeel verschoningsrecht te vallen. Het gaat niet aan dat de overheid voor de belastingheffing op de schouders van de belastingadviseur gaat staan. Dit is in strijd met het fair-playbeginsel;
  • Dit beginsel dient ook te gelden voor de fiscale analyses en adviezen van de interne belastingadviseur;
  • Het fiscale verschoningsrecht vloeit voort uit het recht van de cliënt op toegang tot fiscale hulpverlening en is als zodanig een recht dat verbonden is aan de cliënt en niet aan de belastingadviseur. Wel volgt hieruit een fiscale geheimhoudingsplicht van de belastingadviseur;
  • Naar de mening van de werkgroep brengt de aard van het verschoningsrecht mee dat de belastingadviseur zonder inmenging van de Belastingdienst beoordeelt of een bepaald stuk onder zijn informele verschoningsrecht valt.

De NOB notitie over het verschoningsrecht van de belastingadviseur is ook in het Engels beschikbaar. Voor meer informatie zie "Vijf vragen aan... Wim Gohres over het verschoningsrecht van de belastingadviseur" in Exposé.net 2009-16.