Commissie Wetsvoorstellen

De Commissie Wetsvoorstellen (CW) levert al meer dan 25 jaar commentaar op fiscale wetsvoorstellen en heeft op dat gebied een grote reputatie verworven. De CW toetst de voorstellen aan fundamentele rechts- en wetgevingsbeginselen als rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en uitvoerbaarheid. Daarnaast wordt bezien of het wetsvoorstel onderdelen bevat die mogelijk strijdig zijn met het Europees recht. Als het voorstel daartoe aanleiding geeft wijst de CW ook op de terugwerkende kracht van belastingverzwarende maatregelen, op grotere administratieve lasten en op verslechtering van het Nederlandse fiscale vestigingsklimaat. Samengevat: De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB toetst fiscale wetsvoorstellen op uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiency, regeldruk, terugwerkende kracht, verenigbaarheid met het recht en de gevolgen voor het investeringsklimaat. Deze ‘mantra’ is te vinden op het briefpapier van de Commissie en op de pagina’s van de wetscommentaren. Het is mogelijk per mail te worden geïnformeerd als er een nieuw wetscommentaar is verschenen. Indien u geen lid bent en op de mailinglijst wilt worden geplaatst, kunt u een mail sturen naar a.van.streepen@nob.net. Voor de leden heeft de NOB een apart mailingbestand. Zij kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief.  

De CW voert regelmatig overleg met het ministerie van Financiën, meestal als uitvloeisel van een gepubliceerd commentaar. Ook zijn er vaste contacten met de leden van de Tweede en Eerste Kamer die fiscale zaken in hun portefeuille hebben. Ook ziet de CW het als haar taak om – via de pers of het parlement – belangrijke, onderbelichte fiscale vragen aan de orde te stellen.

Commissieleden

top

De Commissie Wetsvoorstellen vormt een doorsnede van de bij NOB aangesloten kantoren en bevat specialisten op diverse fiscale terreinen. De commissie bestaat uit:

 • Robert van der Jagt (Meijburg & Co, voorzitter);
 • Pjotr Anthoni (PwC, secretaris wetgeving);
 • Ruben van der Wilt (Loyens & Loeff, secretaris wetsuitvoering);
 • Arco Bobeldijk (Loyens & Loeff);
 • Sebastiaan de Buck (Unilever);
 • Wiebe Dijkstra (De Brauw Blackstone Westbroek);
 • Jeroen Elink Schuurman (PwC);
 • Michael van Gijlswijk (Meijburg & Co);
 • Eddo Hageman (Deloitte);
 • Edwin Heithuis (BDO);
 • Martijn Jonkers (Koninklijke Ahold Delhaize);
 • Reinout Kok (EY);
 • Netty van Kreveld (Mazars);
 • Corina van Lindonk (Deloitte);
 • Madeleine Merkx (BDO);
 • Jan Nieuwenhuizen (PwC);
 • Cor Overduin (Grant Thornton);
 • Pim Peters (Marel Hf);
 • Michel Ruijschop (BDO); 
 • Jeroen van Strien (PKF Wallast);
 • Max Velthoven (EY);
 • Edwin Visser (PwC);
 • Luc van der Voort (Meijburg & Co).

Taakomschrijving

top

De Commissie Wetsvoorstellen is naar de politiek en naar het Ministerie van Financiën, de Hoge Raad en andere (overheids)instanties de exclusieve spreekbuis van de NOB op het terrein van formele commentaren op (concept) regelgeving op vaktechnisch gebied en reageert op andere formele verzoeken om input van vaktechnische aard. Meer bijzonder is het de taak van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB om in een zo vroeg mogelijk stadium te proberen invloed uit te oefenen op de totstandkoming van regelgeving en de uitvoering daarvan, relevant voor het vaktechnische terrein waarop de belastingadviseur en de bedrijfsfiscalist, lid van de NOB, werkzaam is. Het uiteindelijke doel en streven is dat deze regelgeving uitvoerbaar is, effectief en efficiënt is, evenwichtig is, geen onnodige regeldruk veroorzaakt, zo min mogelijk terugwerkende kracht heeft, verenigbaar is met het recht in brede zin, en zo min mogelijk negatief dan wel een zo groot mogelijk positief effect heeft op het investeringsklimaat. Tevens is een uitdrukkelijke taak van de Commissie Wetsvoorstellen om proberen te bewerkstelligen dat doel en strekking van wetsvoorstellen en concrete bepalingen daarin zo goed mogelijk tot uitdrukking komen in de parlementaire stukken. Dit in het belang van een juiste toepassing en interpretatie bij toekomstige geschillen (belang van goede wetsgeschiedenis). Verder dient de Commissie – in het verlengde van het vorige punt – na te streven dat discretionaire bevoegdheid voor het opstellen van lagere regelgeving zo concreet mogelijk ingekaderd wordt. Meer informatie staat in de taakomschrijving van de Commissie Wetsvoorstellen.

Wetscommentaren

top

Via onderstaande link vindt u een overzicht van de door de Commissie Wetsvoorstellen (CW) geleverde commentaren op fiscale wetsvoorstellen.

Wetscommentaren

De NOB heeft een apart mailingbestand voor leden die op de hoogte gehouden willen worden over de NOB-wetscommentaren. NOB-leden die in dit bestand opgenomen willen worden, kunnen zich abonneren op de nieuwsbrief.

Meldpunt vereenvoudiging belastingregelgeving

top

Elke belastingadviseur wordt in zijn/haar werk regelmatig geconfronteerd met fiscale regels die als reactie oproepen: dat kan toch (veel) efficiënter/effectiever/makkelijker/simpeler! Meestal blijft het bij die ergernis en gaat u weer over tot de orde van de dag. De NOB biedt u echter de gelegenheid uw onbehagen om te zetten in een verbetersuggestie en zo mogelijk bij te dragen aan het oplossen dan wel verminderen van een knelpunt in de fiscale regelgeving. De vereenvoudigingsvoorstellen van NOB-leden worden namelijk periodiek doorgestuurd naar het ministerie van Financiën, dat heeft toegezegd alle suggesties serieus te bekijken. Sterker: begin 2016 heeft het ministerie zelf het initiatief genomen voor een consultatieronde over vereenvoudiging van de belastingwet- en regelgeving. Voor alle duidelijkheid: het gaat om quick wins, zonder substantiële budgettaire gevolgen. Dus om knelpunten in de praktijk die met kleinere maatregelen op te lossen zijn. Voorstellen kunnen zowel het materiële belastingrecht (alle heffingen) als administratieve voorschriften betreffen.
We vragen u gebruik te maken van het speciale webformulier.
Dank voor uw voorstel(len)! We moeten deze kans om kleine verbeteringen in de belastingregelgeving te realiseren niet onbenut laten.