U bent hier

NOB/VU-master van start

11 november 2008

In januari 2009 start de Vrije Universiteit in nauwe samenwerking met de NOB een eenjarige master fiscaal recht. De NOB nam het initiatief voor deze opleiding; ze wil daarmee een bijdrage leveren aan het verkleinen van het structureel tekort aan universitair opgeleide belastingadviseurs. De NOB/VU-master is bedoeld voor studenten die al een universitaire of relevante hbo-opleiding hebben afgerond. In één jaar worden ze omgeschoold tot universitair gevormd fiscalist. 

Per jaar studeren aan de Nederlandse universiteiten een kleine vijfhonderd fiscalisten af, waarvan er ruim driehonderd als belastingadviseur bij een NOB-kantoor gaan werken. De NOB stelt aan die afgestudeerden de volgende eisen om toegelaten te worden tot het aspirant-lidmaatschap:

  • minimaal 52 studiepunten (ects) zijn besteed aan zuiver belastingrechtelijke vakken, waarvan ten minste 30 in de master;
  • minimaal 9 ects aan privaatrecht;
  • minimaal 9 ects aan economie.

Alle acht Nederlandse universiteiten waar een fiscale opleiding gevolgd kan worden (fiscaal recht of fiscale economie) voldoen aan deze eisen. Maar het aantal afgestudeerden blijft toch ruimschoots achter bij de vraag vanuit de belastingadvieswereld. De kantoren kampen met een chronisch tekort aan goed opgeleide mensen. Dat verklaart waarom de NOB het initiatief heeft genomen tot een nieuwe fiscale master. De aanvraag om accreditatie is momenteel in behandeling bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Toelatingseisen

De NOB/VU-master staat open voor de volgende personen:

  1. juristen en economen met een universitaire master (of doctoraal). Voor zover ze niet voldoen aan bovengenoemde eisen wat betreft de 9 ects-vakken zorgt de VU voor aanvulling;
  2. academici/niet-juristen en niet-economen (ook wel exoten genoemd). Zij volgen een extra traject van 9 ects privaatrecht en 9 ects economie;
  3. bezitters van een juridische of een economische bachelor. Voor zover ze een tekort hebben volgen ze verplicht de 9 ects privaatrecht of 9 ects economie;
  4. afgestudeerde hbo-ers rechten of economie met ten minste twee jaar relevante werkervaring. Omdat de opleidingen op dit terrein sterk uiteenlopen zal de VU aan de hand van diploma en cijferlijst op individuele basis beoordelen of een kandidaat kwalificeert. De VU zal ook per persoon beoordelen of een vrijstelling verleend kan worden voor (één van) de 9 ects-vakken. De hbo-ers volgen verplicht een extra vak: 'Recht zoeken' (2,9 ects). Het bestuur van de NOB kan het aantal hbo-ers beperken.

Gezien de intensieve vorm van onderwijs is het maximale aantal deelnemers bepaald op 35. Wie de opleiding met succes afrondt voldoet aan de toelatingscriteria voor het aspirant-lidmaatschap van de NOB.

Studieprogramma

De VU biedt al sinds 2002 met succes een eenjarige fiscale masteropleiding aan. De NOB/VU-master maakt gebruik van het huidige VU-curriculum, dat bestaat uit de volgende vakken (tussen haakjes de studiepunten): inkomstenbelasting winst (6), vennootschapsbelasting (10), omzetbelasting (6), inkomstenbelasting niet-winst (6), internationaal en EG-belastingrecht (12), Capita selecta belastingrecht (4), formeel belastingrecht (4) en scriptie (12).
De VU draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van de vakken en is ook verantwoordelijk voor de tentamens (inhoud en uitslagen) en scripties. De colleges worden voor een groot deel verzorgd door externe docenten, die veelal ook werkzaam zijn voor de Beroepsopleiding Belastingadviseurs van de SOB. Ervaren docenten dus, die met één of anderhalf been in de praktijk staan. Toegezegd hebben al de NOB-leden Simon Strik en Jan van de Streek en het buitengewoon NOB-lid hoogleraar Edwin Heithuis.
De colleges worden twee keer per week gegeven op de VU in Amsterdam, op maandag en <nog invullen>. Het gaat om een gecombineerd hoor-/werkcollege van 17.30-21.30 uur. In totaal zijn dit 70-75 bijeenkomsten. Het collegegeld bedraagt € 12.500 voor cursisten die werkzaam zijn op een NOB-kantoor; in alle andere gevallen € 19.500.
De organisatie van de opleiding is in handen van de Stichting Opleiding Belastingadviseurs (SOB).

Volwaardige fiscalisten

De ervaringen sinds 2002 laten zien dat een eenjarige master voldoende is om volwaardige fiscalisten af te leveren. De opleiding concentreert zich volledig op de kerngebieden van het belastingrecht. Die worden met dezelfde diepgang en intensiteit behandeld als de andere universiteiten in twee of drie jaar doen.
De VU-afgestudeerden blijken direct inzetbaar in de praktijk, mede door hun actuele kennis van alle belastingvakken. Ze hebben al die vakken bovendien in betrekkelijk korte tijd bestudeerd, waardoor ze goed in staat zijn om dwarsverbanden te zien. Ook dat is belangrijk voor de adviespraktijk.
Het masterjaar vraagt een grote inzet van de deelnemers. Ze moeten zich voorbereiden op een jaar intensieve studie. De praktijk wijst echter uit dat het programma goed te volgen is in combinatie met een baan van drie dagen per week.

Hechte groep

Eindverantwoordelijk hoogleraar voor de NOB/VU-master is Jaap Bellingwout. Hij is tevreden hoe de zaken lopen. 'We kunnen na toch een betrekkelijk korte voorbereidingstijd in januari van start. En blijft de belangstelling groot dan hebben we de mogelijkheid om in september 2009 een nieuwe ronde te beginnen.'
Hij kan op basis van zijn ervaringen sinds 2002 iedereen die binnen de doelgroep valt en die belangstelling voor het fiscale masterjaar heeft van harte aanbevelen om zich in te schrijven. 'De sfeer is altijd uitstekend. Binnen de groep ontstaat een grote mate van solidariteit. Iedereen moet hard werken en zoekt daarom steun bij elkaar.'
De feestelijke opening van het NOB/VU-masterjaar vindt plaats op 5 januari in de Muiderpoort in Amsterdam.

Voor (praktische) informatie: www.belastingrechtaandevu.nl/onderwijs/vunobmaster