Persbericht: Belangrijke aanzet tot verbetering vestigingsklimaat

15 september 2008

P E R S B E R I C H T

'Belangrijke aanzet tot verbetering vestigingsklimaat'

Een belangrijke aanzet tot verbetering van het fiscale vestigingsklimaat en vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting. Dat is de mening van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) over het voorstel van de hoogleraren Engelen, Vording en Van Weeghel, zoals gepubliceerd in het Weekblad fiscaal recht 2008/6777, blz. 891-906. Wel is volgens de NOB nader onderzoek nodig naar de gevolgen van het voorstel, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf.

Kernpunten van het voorstel zijn:
" betaalde rente op leningen binnen een concern is niet meer aftrekbaar;
" rente-inkomsten op leningen binnen een concern worden niet meer belast;
" financieringskosten van overnames worden in aftrek beperkt:
" de moeilijk uitvoerbare regeling voor laagbelaste beleggingsdeelnemingen verdwijnt;
" de dividendbelasting wordt afgeschaft;
" het tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd tot 20% (nu: 25,5%). 

Het voorstel biedt naar de mening van de NOB een bruikbare aanzet tot de oplossing van vier belangrijke problemen in de vennootschapsbelasting.

1. Door het defiscaliseren van rente op leningen binnen het concern kan Nederland een concurrerende fiscale faciliteit bieden voor financieringsactiviteiten van internationale hoofdkantoren. Anders dan voor de groepsrentebox - die al bijna twee jaar wacht op goedkeuring door de Europese Commissie - lijkt voor het defiscaliseren van groepsrente geen toestemming van 'Brussel' nodig. De NOB benadrukt dat het van groot belang is dat hierover tijdig duidelijkheid wordt verschaft.

2. Het defiscaliseren van rente op leningen binnen concern maakt ook een groot aantal ingewikkelde anti-misbruikbepalingen overbodig.

3. Er wordt een halt toegeroepen aan het verlies van belastingopbrengst door excessieve renteaftrek te beperken.

4. De aanpassing van de deelnemingsvrijstelling verlaagt de administratieve lastendruk en verhoogt de rechtszekerheid.

De NOB is van mening dat de bewindslieden van het ministerie van Financiën serieus moeten overwegen het voorstel van de drie hoogleraren te verwerken in een wetsvoorstel. De NOB zal een dergelijk voorstel op de gebruikelijke manier van commentaar voorzien.

Naar de mening van de NOB is op een aantal terreinen nog grondig onderzoek noodzakelijk. Zo zal nog moeten worden bepaald welke gevolgen de voorgestelde Vpb-tariefsverlaging tot 20% heeft voor de inkomstenbelasting. Uitgangspunt daarbij moet zijn een evenwichtige verdeling van de belastingdruk tussen IB-ondernemers en ondernemers die opereren vanuit een BV. Verder zal onder andere aandacht moeten worden besteed aan de behandeling van leningen van aanmerkelijk- belanghouders aan hun eigen BV. Meer in het algemeen gaat het om een evenwichtige verdeling van het zoet en het zuur tussen de internationaal opererende bedrijven en het MKB. Ook aan de gevolgen van een tariefsverlaging voor Japanse dochters in Nederland zal nog aandacht moeten worden geschonken.

In het kader van een beter fiscaal vestigingsklimaat pleit de NOB voorts voor afschaffing van de aanmerkelijkbelangheffing voor buitenlandse belastingplichtigen. De bestaande regeling leidt er in de praktijk toe dat in bepaalde situaties niet in Nederland wordt geïnvesteerd. Het budgettair belang dat met de afschaffing is gemoeid is zeer beperkt.

Amsterdam, 15 september 2008

Meer informatie
Simon Strik, voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB, tel. 010 - 406 8634, indien niet bereikbaar bel 020 - 5141880 (bureau NOB).