Persbericht: NOB steunt petitie tegen kostendekkende griffierechten

14 september 2011
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) steunt de petitie die de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) op 14 september 2011 aanbiedt aan minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. In de petitie wordt stelling genomen tegen het voorstel van het kabinet om kostendekkende griffierechten in te voeren.  

Onder het motto ‘Recht voor iedereen’ organiseert de NOvA vandaag in Den Haag een manifestatie tegen de verhoging van het griffierecht. Meer informatie is te vinden op www.advocatenorde.nl. De NOB ondersteunt de petitie van de NOvA en heeft haar leden gevraagd de petitie te ondertekenen. Veel leden hebben dit inmiddels gedaan.

In een commentaar van 31 mei 2011 formuleerde de NOB al eerder haar bezwaren tegen de invoering van kostendekkende griffierechten. Die kunnen samengevat worden in vier punten.
•    Uitvoering van het wetsvoorstel bemoeilijkt de toegang tot de rechter. Met name in zaken met een kleiner belang ontstaat een belemmering om een geschil aan de rechter voor te leggen.  
•    Het wetsvoorstel hangt de gedachte ‘de gebruiker betaalt’ aan. Daarmee wordt het belang van de rechtspraak miskend. Rechtspraak is niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk belang. Via de rechtspraak worden rechtsvragen beantwoord, waardoor burgers en bedrijven weten waar ze juridisch aan toe zijn.
•    Verhoging van de griffierechten belemmert de schaduwwerking die uitgaat van het recht. Een relatief gemakkelijke toegang tot de rechter stimuleert dat maatschappelijke partijen hun verplichtingen nakomen en zich aan de geldende regels houden.
•    Verhoging van de griffierechten lijkt op gespannen voet te staan met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 6 van dat verdrag garandeert het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter.

Het commentaar van de NOB dat naar aanleiding daarvan werd uitgegeven is hier te raadplegen.

Meer informatie bij Frits Sobels, directeur NOB, tel. 020 5141880.  

Amsterdam, 13 september 2011

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair gevormde belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Meer informatie over de NOB op de website (www.nob.net).