Persbericht: Openbaarheid belastingrechtspraak belemmert rechtsgang

26 mei 2011

De huidige situatie van beslotenheid van fiscale procedures moet gehandhaafd blijven. De door het kabinet-Rutte gevoelde noodzaak tot wetswijziging en de daarvoor aangevoerde argumenten zijn niet overtuigend. Dat schrijft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) in een brief die wordt gepubliceerd op de site http://www.internetconsultatie.nl/openbaarheid/reacties.

Het kabinet vindt dat de huidige beslotenheid in fiscale procedures inbreuk maakt op het algemene rechtsbeginsel van openbaarheid van rechtspraak. Daarom wordt een wetswijziging voorgesteld, zodat ook geschillen over belastingaanslagen op een openbare zitting behandeld kunnen worden.

Dick Barmentlo, woordvoerder van de NOB op het gebied van het formeel belastingrecht, stelt dat een eventuele wetswijziging belemmerend zal werken op de rechtsgang. ‘Sterker dan bij andere rechtsgebieden zijn belastingplichtigen gedwongen hun privacy publiekelijk op te geven als ze een aanslag voor de rechter willen aanvechten. Wanneer ze met naam en toenaam bekend worden – wat uiteraard gebeurt als zittingen in fiscale procedures openbaar zijn – zullen ze minder geneigd zijn hun recht te zoeken.’

De NOB is van mening dat het elementaire beginsel van anonimiteit in fiscale procedures van doorslaggevend belang is. Barmentlo: ‘De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet gewaarborgd zijn bij de keuze van een belastingplichtige om wel of niet tegen een belastingaanslag te ageren. Het kabinetsvoorstel is daarom een verkeerde weg. Als belastingplichtigen er door de openbaarheid van zitting voor kiezen om niet te ageren wordt het belang van een goede rechtspleging ernstig geschaad.’

De volledige tekst van de NOB-brief is hier te raadplegen.  

Meer informatie bij Dick Barmentlo, tel. 020 656 2008 en 06 5136 7543. 

Amsterdam, 26 mei 2011

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair gevormde belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Meer informatie over de NOB op de website (www.nob.net).