Persbericht: Verhoging griffierechten belemmert toegang tot rechter

27 juni 2011

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft aanzienlijke bezwaren tegen het concept-wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet griffierechten burgerlijke zaken in verband met de invoering van kostendekkende griffierechten. De bezwaren zijn verwoord in een commentaar, dat ter kennis is gebracht van de minister van Veiligheid en Justitie.

De bezwaren van de NOB kunnen samengevat worden in vier punten.
• Uitvoering van het wetsvoorstel bemoeilijkt de toegang tot de rechter. Met name in zaken met een kleiner belang ontstaat een belemmering om een geschil aan de rechter voor te leggen. 
• Het wetsvoorstel hangt de gedachte ‘de gebruiker betaalt’ aan. Daarmee wordt het belang van de rechtspraak miskend. Rechtspraak is niet alleen een individueel, maar ook een maatschappelijk belang. Via de rechtspraak worden rechtsvragen beantwoord, waardoor burgers en bedrijven weten waar ze juridisch aan toe zijn.
• Verhoging van de griffierechten belemmert de schaduwwerking die uitgaat van het recht. Een relatief gemakkelijke toegang tot de rechter stimuleert dat maatschappelijke partijen hun verplichtingen nakomen en zich aan de geldende regels houden.
• Verhoging van de griffierechten lijkt op gespannen voet te staan met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 6 van dat verdrag garandeert het recht op toegang tot een onafhankelijke rechter.

Het volledige commentaar van de NOB is hier te raadplegen.

Meer informatie bij Dick Barmentlo, tel. 020 656 2008 en 06 5136 7543. 

Amsterdam, 27 juni 2011

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is de beroepsvereniging van universitair gevormde belastingadviseurs en bedrijfsfiscalisten. Meer informatie over de NOB op de website (www.nob.net).