U bent hier

Rol van de NOB in het maatschappelijke debat: onze reactie

29 oktober 2021

Belastingen zijn een belangrijk maatschappelijk thema. Wij ondervinden, net als vele anderen, dagelijks hoe enorm complex belastingwetgeving is. We stellen ons ten doel om een actieve bijdrage te leveren aan het maatschappelijke debat over belastingen. Wij ontsluiten de beschikbare kennis en ervaring van onze leden en beoordelen (voorgestelde) wet- en regelgeving. De NOB opereert daarbij volkomen transparant.

De Commissie Wetsvoorstellen van de NOB toetst aan de hand van een objectief toetsingskader fiscale wetsvoorstellen op (onder andere) effectiviteit en doelmatigheid: wetten die duidelijk en uitvoerbaar zijn voor belastingplichtigen en uitvoeringsinstanties. Zij signaleert knelpunten én lacunes, schetst alternatieven en doet concrete verbetervoorstellen. Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. In onze commentaren mogen de belangen van leden of van de klanten van leden niet doorklinken. De NOB accepteert de uitkomsten van het politieke besluitvormingsproces.

Wij zijn een professionele beroepsorganisatie van belastingadviseurs en zijn wij ons terdege bewust van het spanningsveld rondom bepaalde belastingdossiers. Wij zoeken vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verbinding met alle relevante partijen, en ontmoedigen nadrukkelijk polarisatie in het vaak zeer complexe debat.

We zijn voortdurend in gesprek met onze stakeholders. We nemen alle input die ons recent via verschillende kanalen bereikt heeft zeer serieus. Verdere professionalisering van de NOB is een van de speerpunten van het huidige bestuur. Samen met onze leden, externe stakeholders waaronder beleidsmakers, politiek en anderen, zullen wij de komende tijd onder andere inventariseren of, en zo ja hoe, onze wetscommentaren verder verbeterd kunnen worden.

Namens de NOB,

Niels Boef

Voorzitter