U bent hier

Uitbreiding sancties tegen Rusland

16 juni 2022

De Raad van de Europese Unie heeft op 3 juni een akkoord bereikt over een nieuw pakket aan sancties naar aanleiding van de Russische inval in de Oekraïne. Dit zesde pakket maatregelen omvat uitbreiding van de lijst met gesanctioneerde entiteiten en personen. Ook bevat het pakket bevat een verbod om belastingadviesdiensten te leveren aan de Russische regering of in Rusland gevestigde entiteiten.

Verbod
Het is verboden om direct of indirect accountancy-, audit-, met inbegrip van wettelijke controle, boekhoudkundige of belastingadviesdiensten, zakelijk en managementadvies of diensten in verband met public relations te verlenen aan:

  • de regering van Rusland
  • in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen

Deze accountancy-, audit-, boekhoudkundige en belastingadviesdiensten omvatten de registratie van handelstransacties voor ondernemingen; diensten voor het onderzoeken van boekhoudverslagen en financiële verklaringen; belastingplanning en -advies en opstellen van belastingdocumenten.

Uitzonderingen
Het verbod geldt niet voor:

  • de verlening van diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de beëindiging, uiterlijk op 5 juli 2022 van contracten die niet in overeenstemming zijn met dit artikel en die gesloten zijn vóór 4 juni 2022, of van aanvullende contracten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten
  • diensten die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het recht van verdediging in gerechtelijke procedures en het recht op een effectief rechtsmiddel
  • diensten die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen die eigendom zijn van of onder uitsluitend of gezamenlijk zeggenschap staan van een rechtspersoon, entiteit of lichaam opgericht of erkend volgens het recht van een lidstaat van de Europese Unie

Ontheffing
Er kunnen ontheffingen worden verleend voor humanitaire doeleinden of voor activiteiten van het maatschappelijk middenveld die de democratie, de mensenrechten of de rechtsstaat in Rusland rechtstreeks bevorderen.

Blijvende oplettendheid geboden
Zoals ook al eerder aangegeven in ons bericht van 4 maart 2022 over de sancties tegen Rusland attenderen we onze leden erop dat het belangrijk is dat zij zeer goed opletten dat zij niet meewerken aan of op enigerlei wijze betrokken zijn bij activiteiten die in strijd zijn met de sanctiemaatregelen. Door de nieuwe sancties zijn in beginsel alle belastingadviesdiensten en aangiftewerkzaamheden voor de regering van Rusland en aan in Rusland gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen verboden.

Volgens de Code of Conduct zijn NOB-leden gehouden zich te houden aan wet- en regelgeving en dienstverlening uit te oefenen in overeenstemming met de eer en waardigheid van het beroep. Als de dienstverlening in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep, dient een lid de dienstverlening te weigeren. Zou een lid in strijd handelen met de sanctiemaatregelen, dan handelt hij daarmee evident in strijd met de eer en waardigheid van het beroep.

Bij vragen over de uitleg en de specifieke toepassing van de sanctiemaatregelen raden wij u aan te rade te gaan bij een sanctierechtspecialist.

Bronnen
Besluit Europese Raad 2022/884 3 juni 2022. Zie overweging 14 en artikel 1 punt 7 (toevoeging artikel 1 duodecies).
Verordening Europese Raad 2022/879 3 juni 2022. Zie overwegingen 23 en 26, en artikel 1 punt 14 (toevoeging artikel 5 quindecies).

Voor vragen over de sancties en de eventuele gevolgen kan men terecht bij Alexandra Piksen (a.piksen@nob.net).