U bent hier

Vijf vragen aan Robert van der Jagt 'Nieuw: Sectie MDR'

08 oktober 2020

Kort geleden werd een nieuwe NOB-sectie opgericht: Mandatory Disclosure Rules, kortweg Sectie MDR. Voorzitter Robert van der Jagt (Meijburg), ook voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen, licht toe hoe de sectie werkt en wat ze voor de kantoren en de leden kan betekenen.

Waarom een Sectie MDR?
‘Het gaat om heel open, principle based wetgeving, met daarin veel niet-gedefinieerde begrippen. Denk aan algemene begrippen als constructie en deelnemer, de uitleg van wat EBIT is in wezenskenmerk E.3 en wanneer voldaan is aan de Main Benefit Test. Hoe moet de praktijk daarmee omgaan? Op elk kantoor worden daarover discussies gevoerd. Iedereen wil het goed doen, maar heeft behoefte aan meer duidelijkheid – ook al gezien de gigantisch hoge boetes die bij overtreding van de regels kunnen worden opgelegd. Maar de tijd is kort: de meldingsplicht voor grensoverschrijdende constructies gaat in januari 2021 in. Dan kan het heel nuttig zijn om ook kennis te nemen van de gedachten en invalshoeken van de MDR-specialisten van andere kantoren. De NOB brengt die kennis en deskundigheid bij elkaar. Waarom een aparte sectie? MDR is niet goed inpasbaar in een van de bestaande secties omdat de meldingsplicht alle belastingsoorten kan treffen – uitgezonderd douane, btw en sociale zekerheidsbijdragen.’

De Belastingdienst, waar gemeld moet worden, heeft een eigen MDR-helpdesk ingesteld. Is dit NOB-initiatief een tegenzet?
‘Zeker niet. Het is eerder “in navolging van”. Ook bij de Belastingdienst is het MDR-team niet bij elk van de belastingmiddelen ondergebracht, maar middeloverstijgend in een zelfstandig team. Dat is ook de opzet bij de NOB.’  

Hoe is de sectie samengesteld?
‘We hebben in totaal ongeveer vijftien leden, afkomstig uit alle NOB-geledingen: grote, middelgrote en kleine kantoren, bedrijfsfiscalisten en fiscaal advocaten. Elke donderdagochtend discussiëren we een uur over één of twee concrete casus die de leden hebben ingebracht en vooraf hebben geanalyseerd. Is er sprake van een constructie, is die grensoverschrijdend en voldoet deze aan een van de wezenskenmerken? Bestaat er een meldingsplicht en bij wie rust die? De meningen daarover worden opgenomen in een verslag dat in het besloten deel van de NOB-website wordt gepubliceerd, zodat alle NOB-leden hier kennis van kunnen nemen.’

Geef eens een voorbeeld?
‘Vorige week hadden we het over de vraag of het opstellen van een testament een meldingsplichtige constructie kan zijn. De eerste gedachte is dat het nogal raar zou zijn als je bij de Belastingdienst moet melden dat je een testament hebt opgesteld en wat de inhoud daarvan is. Maar aan de andere kant: nergens in de DAC6-richtlijn of de Nederlandse wetgeving staat dat er voor testamenten een vrijstelling geldt. Wij kwamen tot de conclusie dat er normaliter geen meldingsplicht zal ontstaan. Dit omdat voor het bestaan van een grensoverschrijdende meldingsplichtige constructie tenminste twee deelnemers vereist zijn. Dat is bij het opstellen van een testament moeilijk te constateren omdat het een eenzijdige rechtshandeling is.’ 

Wat stelt de sectie zich ten doel?
‘We willen het komend jaar een groot aantal casus behandelen uit alle voor MDR relevante belastingsoorten. Daarbij geven we duiding, geen zekerheid. Maar gegeven de complexiteit van de materie en de vele nog bestaande onduidelijkheden kan je daarmee als NOB-lid beslist je voordeel doen.’

NOB-leden kunnen zich aanmelden voor de LinkedIn-groep over MDR. Kijk voor meer informatie over de sectie MDR in het menu Secties/Sectie MDR.