U bent hier

Wijziging Reglement Tuchtzaken

26 juni 2019

Op 18 juni heeft de algemene ledenvergadering ingestemd met een voorstel tot wijziging van het Reglement Tuchtzaken die een wijziging in de samenstelling van de Raad van Tucht betreft. Aan de Raad van Tucht, die naast de (plaatsvervangend) voorzitters geheel was samengesteld uit NOB-leden is een aantal externe leden toegevoegd.

Mede door de toenemende maatschappelijke aandacht voor belastingadviseurs en de discussie over verdergaande regulering van het beroep bestaat bij het NOB-bestuur veel aandacht voor de geloofwaardigheid van de NOB als vereniging van professionele beroepsbeoefenaars. De NOB stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar ledenbestand. Deze kwaliteit wordt getoetst bij de aanmelding voor het lidmaatschap. Verder draagt de NOB bij aan de kwaliteit van haar ledenbestand door het verzorgen van een gedegen beroepsopleiding, die als voorwaarde geldt voor toelating tot het gewone lidmaatschap van de NOB. Van een beroepsvereniging mag volgens het bestuur worden verwacht dat ook daarna wordt toegezien op de kwaliteit en integriteit van haar leden. Daartoe kent de NOB sinds enkele jaren een PE-verplichting. Voorts heeft de NOB een eigen tuchtrechtspraak, waarin – als daar aanleiding voor is – de praktijkuitoefening van leden wordt getoetst aan de 'eer en waardigheid van het beroep'.

De tuchtrechtspraak is in eerste instantie in handen van de Raad van Tucht. Tegen een uitspraak van de Raad van Tucht is beroep mogelijk bij de Raad van Beroep. De voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van zowel de Raad van Tucht als de Raad van Beroep zijn geen lid van de NOB. Ze voldoen allen aan de vereisten voor benoembaarheid in de Nederlandse rechterlijke macht en zijn met enige bij de wet ingestelde rechtspraak belast of belast geweest. De Raad van Tucht bestond, naast de (plv.) voorzitters, uit NOB-leden. Voor de behandeling van een klacht werd een kamer samengesteld die bestond uit een voorzitter en twee NOB-leden. Door de wijziging zal voor klachten die zijn ingediend na 18 juni de kamer, naast de voorzitter bestaan uit een NOB-lid en een extern lid.

Het bestuur merkt graag op dat deze aanpassing van het Reglement Tuchtzaken geen negatief oordeel inhoudt over de onafhankelijkheid van de Raad van Tucht tot nu toe. Het bestuur vindt het waardevol dat NOB-leden met hun kennis van de dagelijkse gang van zaken in de belastingadviespraktijk zitting hebben in de raden. De aanscherping is ingegeven door de (nog) hogere eisen die de maatschappij stelt aan een beroepsverenging die kwaliteit en integriteit in een hoog vaandel heeft staan.